منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
بازگشت

فیلم های پیشنهادی


Legion-posterAssassins Creed-posterJack Reacher: Never Go Back-poster

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت بیست و ششم
۸ اسفند
فصل سوم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۸ اسفند
فصل اول قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-22) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-23) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-22) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم(قسمت7و8 منتشر نشده)
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل ششم قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۹ اسفند
فصل چهارم قسمت پنجم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت چهاردهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و هشتم قسمت پانزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت پانزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت سیزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت دوازدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هجدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۳ اسفند
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۴ اسفند
فصل اول قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم(قسمت 4 منتشر نشده)
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت شانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هشتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
فصل چهارم قسمت چهارم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت دوازدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هشتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ اسفند
فصل دوم قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
فصل چهارم قسمت سوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سیزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هفدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت چهاردهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان

Manhattan Night-poster

دانلود فيلم Manhattan Night 2016

ژانر : جنايي, درام, معمايي IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Brian DeCubellis
بازيگران :Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Campbell Scott, Jennifer Beals
امتياز : 6.2 از 5,505کاربر
مدت زمان :113 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم بر اساس رمان موفق کالین هریسون ساخته شده و داستان مرد نویسنده ای را روایت میکند که تشنه ی حقیقت و رسوا کردن بدنامان است. او در خانواده اش مردی دوست داشتنی و ای%A

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
31-poster

دانلود فيلم 31 2016

ژانر : ترسناک, هيجان انگيز IMDB
محصول کشور : انگلستان, آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Rob Zombie
بازيگران :Sheri Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips, Lawrence Hilton-Jacobs, Meg Foster
امتياز : 5.1 از 6,321کاربر
مدت زمان :102 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

پنج کارگر ربوده شده و در یک مکان متروکه‌یِ جهنم مانند نگهداری می شوند، جایی که آنها مجبورند در یک بازی خشونت آمیز شرکت کنند. آنها باید دوازده ساعت طاقت بیاورند و در برابر یک گروه از دلقک های سادیستی زنده بمانند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Gods of Egypt-poster

دانلود فيلم Gods of Egypt 2016

ژانر : اکشن, ماجراجويي, فانتزي IMDB
محصول کشور : آمريکا, استراليا نمایش تریلر
کارگردان : Alex Proyas
بازيگران :Brenton Thwaites, John Samaha, Courtney Eaton, Nikolaj Coster-Waldau
امتياز : 5.5 از 63,171کاربر
مدت زمان :126 دقيقه
کيفيت : 720P1080Pسه بعدي
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان فیلم در دوران مصر باستان رخ می دهد. جایی که خدایان و مردم عادی در کنار یکدیگر در حال زندگی هستند اما خدایان به جهت قد بسیار بلند و توانایی تبدیل شدن به یک حیوا

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Patient Seven-poster

دانلود فيلم Patient Seven 2016

ژانر : ترسناک IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Danny Draven, Paul Davis, Ómar Örn Hauksson, Dean Hewison, Joel Morgan, Johannes Persson, Nicholas Peterson, Erlingur Thoroddsen, Rasmus Wassberg
بازيگران :Michael Ironside, Jack Plotnick, Drew Fonteiro, Rane Jameson
امتياز : 5.0 از 823کاربر
مدت زمان :116 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم بر روی دکتر ماکوس، یک روانپزشک مشهور تمرکز دارد. او 6 بیمار روانی و به شدت خطرناک را از یک بیمارستان انتخاب کرده تا با آنها برای تهیه‌ی کتاب جدیدش مصاحبه کند. هنگامی که دکتر با آنها مصاحبه میکند تک تک کارهای وحشتناکی که مرتکب شده اند آشکار می شود. دکتر بزودی متوجه می شود که یک بیمار دیگر در این میان وجود دارد که این 6 نفر را به هم مرتبط میکند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Broken Vows-poster

دانلود فيلم Broken Vows 2016

ژانر : هيجان انگيز IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Bram Coppens
بازيگران :Wes Bentley, Jaimie Alexander, Cam Gigandet, Alexandra Breckenridge
امتياز : 4.1 از 560کاربر
مدت زمان :90 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم داستان مرد جذابی بنام پاتریک است که سعی بر اغوا کردن زنی بنام تارا دارد، اما وقتی تارا دست رد به سینه او می زند پاتریک دچار جنون و توهم شده و خشم فزاینده ای وجودش را فرا می گیرد…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Lego Scooby-Doo!: Haunted Hollywood-poster

دانلود فيلم Lego Scooby-Doo!: Haunted Hollywood 2016

ژانر : انيميشن, کمدي, خانوادگي IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Rick Morales
بازيگران :Frank Welker, Matthew Lillard, Grey DeLisle, Kate Micucci
امتياز : 6.0 از 445کاربر
مدت زمان :75 دقيقه
کيفيت : 720P1080P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

وقتی که اسکوبی دوو به همراه Shaggy و دوستانش عازم سفر میشوند، متوجه میشوند که تمامی هیولاهای فیلم های کلاسیک به دنیای واقعیت آمده اند تا در یک فیلم بازی کنند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Norm of the North-poster

دانلود فيلم Norm of the North 2016

ژانر : انيميشن, ماجراجويي, کمدي IMDB
محصول کشور : آمريکا, هند نمایش تریلر
کارگردان : Trevor Wall
بازيگران :Rob Schneider, Heather Graham, Ken Jeong, Bill Nighy
امتياز : 3.7 از 5,166کاربر
مدت زمان :90 دقيقه
کيفيت : 720P1080P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

انسان ها به قطب شمال برای زندگی روی آورده اند و یک شرکت توسعه املاک قصد دارد که قطب شمال را به مناطق مسکونی تبدیل کند . نورم و دوستانش که در قطب شمال زندگی می کنند و این امر را خطری بزرگ برای جانشان می دانند ، تصمیم می گیرند که به نیویورک مهاجرت کنند و…

برچسب ها : , , , , , , , , , ,
Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket-poster

دانلود فيلم Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket 2016

ژانر : ماجراجويي, خانوادگي, معمايي IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Paul Serafini
بازيگران :Bailee Madison, Robert Capron, Rachel Resheff, Mavrick Moreno
امتياز : 6.0 از 72کاربر
مدت زمان :92 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

یک نویسنده نوجوان که بهمراه دوستانش در جزیره ننتاکت در حال گذراندن تعطیلات می باشند، باید زودتر از 2 دزد، معمای پشت پرده یک داستان افسانه ای را حل کنند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Suicide Note-poster

دانلود فيلم Suicide Note 2016

ژانر : هيجان انگيز IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Jake Helgren
بازيگران :Kirby Bliss Blanton, Brant Daugherty, Lexi Giovagnoli, Stephen Colletti
امتياز : 5.1 از 180کاربر
مدت زمان :92 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان در مورد یک دانشجوی 21 ساله رشته روانشناسی است که متوجه می شود هم اتاقی اش خودکشی کرده است. او بالاخره یادداشتی را پیدا می کند که دلیل خودکشی هم اتاقی اش بوده…

برچسب ها : , , , , , , , , , ,
The Blood on Satan's Claw-poster

دانلود فيلم The Blood on Satan's Claw 1971

ژانر : ترسناک IMDB
محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر
کارگردان : Piers Haggard
بازيگران :Patrick Wymark, Linda Hayden, Barry Andrews, Michele Dotrice
امتياز : 6.4 از 3,152کاربر
مدت زمان :97 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

زمانی که یک جسد مرموز به طور اتفاقی توسط کودکی از زمین بیرون کشیده می شود، رفتار گروهی از کودکان روستا کاملاً عجیب و غریب شده و شروع به عبادت شیطان میکنند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
صفحه 1 از 2,59212345...آخرین »